Ú P L N Ý   P Ř E H L E D   P R Á V N Í C H   S L U Ž E B

(verze pro tisk)


OCHRANA INVESTIC a PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Sepisujeme smlouvy o investicích a jejich ochraně, dohody o založení, rozvoji, udržení a případném prodeji a ukončení společných projektů, a smlouvy o prodeji projektů a podniků nebo jejich částí.
 • Zajišťujeme právní podporu a ochranu při koupi, prodeji a financování podniků a podnikatelských projektů.
 • Řešíme krizové situací ve firmách, spory z investic mezi společníky případně akcionáři.

 INVESTIČNÍ aj. START-UP PROJEKTY (kompletní právní servis podnikatelských projektů)

 • Poskytujeme kompletní právní servis Vašich podnikatelských projektů od přípravy jejich zahájení přes realizaci a následné ukončení nebo prodej strategickému investorovi.
 • Řešíme právní stránku jednotlivých oblastí spojených s podnikáním od zahájení podnikání, přes jeho průběh až po jeho ukončení.

PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

 • Provádíme hloubkové právní analýzy, přezkum a hodnocení rizik. Navrhujeme a vyhledáváme možnosti jejich minimalizace / eliminace v rámci právní historie podniků, nemovitostí a jiných právních vztahů.

PODPORA MANAGEMENTU

 • Poskytujeme právní podporu pro členy řídících orgánů společností v oblasti jejich působení ve společnosti a jednotlivých kroků uvnitř nebo navenek společnosti na denní bázi.
 • Chráníme před riziky vyplývající z odpovědností jednatelů aj. osob v řídících funkcích.

FACILITY MANAGEMENT

 • Poskytujeme právní podporu firemního a projektového facility managementu, staráme se o právní stránku interních a externích činností firmy na denní bázi.
 • Podporujeme právní stránku řízení hlavních a podpůrných činností firmy, integraci plnění právních předpisů do činností firmy a organizaci firmy a jejích projektů. Identifikujeme, minimalizujeme nebo přímo eliminujeme právní rizika podnikání a investic.
 • Pomůžeme Vám s kontrolou a řízení interních a externích vztahů a každodenních činností firmy.

 

KORPORÁTNÍ PRÁVO (kompletní právní servis firemních záležitostí)

Poskytujeme kompletní právní servis všech záležitostí korporací od založení přes řízení až po ukončení činnosti obchodních korporacích (s.r.o., a.s. aj.).  V rámci firmy je možné poskytovat právní facility management na denní bázi.

Realizujeme zakládání společností, správu jejich korporátních záležitostí (valné hromady, notářské zápisy, změny v zápisech v obchodním rejstříku, získání oprávnění k podnikání, změny stanov, změny společenské smlouvy, převody aktiv, převody akcií a podílů v s.r.o., vztahy mezi vedením a majiteli společnosti aj.)

Řešíme holdingové záležitosti mezi mateřskou a dceřinou společností.


PRÁVO IT a INTERNETOVÉ PRÁVO

 • Zařizujeme a podporujeme právní stránku denního chodu e-shopů a kompletní agendy podnikání na internetu.
 • Poskytujeme servis dodavatelům i odběratelům informačních technologií, a kompletní právní servis v oblasti podnikání na internetu (e-shopy, vztahy se zákazníky, odběrateli a dodavateli uzavírané na dálku i při osobním kontaktu).

FÚZE a  AKVIZICE

 • Připravujeme a realizujeme přeměny společností, sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převody jmění na společníka.
 • Sepisujeme a vyjednáváme smlouvy a dohody o:
 • investicích a jejich ochraně,
 • založení, rozvoji, udržení a případném prodeji a ukončení společných projektů,
 • prodeji podniků nebo projektů nebo jejich částí,
 • převodech aktiv, podílů v s.r.o.  a akcií vč. širokých možností zajištění a ochrany smluvních stran.

OCHRANNÉ ZNÁMKY a AUTORSKÁ PRÁVA

 • Poskytujeme kompletní servis v rámci ochranných známek a autorského práva v oblasti podnikání.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • Poskytujeme kompletní právní servis při nakládání s nemovitostmi, např. nabídky (inzerce) nemovitostí na internetu, smlouvy s realitními kancelářemi, rezervace, smluv o smlouvě budoucí, smluv o předkupních právech, smluv o nákupu nebo prodeji nemovitostí, vč. řízení o vkladu práv do katastru nemovitostí, zástavy nemovitostí, nájmy nebytových prostor, a s tím spojené úschovy.
 • Pomůžeme Vám s věcnými břemeny a s jinými typy služebností (studny, odvod vody, cesty, vodovodní, planové nebo elektrické vedení apod.)

SMĚNKY

 • Poskytujeme kompletní právní servis ve věci směnek. Zastupujeme ve směnečném i v šekovém řízení před soudy. Připravujeme zajištění závazků pomocí směnek. Provádíme právní analýzy závazků ze směnek a úspěšnosti žalob na zaplacení finančního plnění ze směnky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytujeme kompletní právní podporu v oblasti ochrany osobních údajů a jejich získávání, uchování, zpracování, poskytování dalším osobám v rámci podnikání.
 • Zajišťujeme právní servis a ochranu při kontrolách ze strany úřadu na ochranu osobních údajů.

PRÁVO NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

 • Poskytujeme kompletní právní servis v oblasti vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli.
 • Sepisujeme smlouvy se spotřebiteli, všeobecné obchodní podmínky pro nákupy zboží a služeb přes internet, uživatelské podmínky pro návštěvníky internetových stránek a registrační podmínky pro registrované uživatele internetových stránek.
 • Kontrolujeme podmínky správné komunikace ze strany podnikatele vůči spotřebiteli před uzavřením a po uzavření smlouvy, vytváříme prohlášení pro podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli.
 • Poskytujeme právní podporu a zastoupení při reklamacích a při kontrolách ze strany české obchodní inspekce na dodržování povinností podnikatele vůči spotřebiteli.

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI 

 • Zajišťujeme právní pomoc v případě porušení práv na ochranu osobnosti, jako jsou např. právo na ochranu dobrého jména, pověsti, lidské důstojnosti a cti, právo na soukromí a právo na ochranu projevů soukromé povahy, právo žít si život podle svého uvážení a právo na své zdraví a tělesnou integritu.

TRESTNÍ PRÁVO

 • Poskytujeme obhajobu v průběhu celého trestního řízení, včetně zastoupení klientů při uplatnění jejich nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku trestního řízení.
 • Připravíme pro Vás analýzu, stanoviska, kompletní procesní strategii v trestním řízení,  trestní oznámení, stížnosti na postup orgánů činných v trestním řízení, odvolání a jiné opravné a mimořádné prostředky, ústavní stížnost, a další potřebná podání.

NÁHRADA ŠKODY

 • Poskytujeme právní ochranu v případech náhrady škody na majetku, na zdraví nebo náhrady za porušení různých práv.

INSOLVENCE a PŘEDLUŽENÍ

 • Řešíme předlužení, restrukturalizaci pohledávek a oddlužení a zastupování v insolvenčním řízení.

ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍM a EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ a V OSTATNÍCH SPORECH

 • Poskytujeme kompletní právní poradenství v problematice soudních řízení.
 • Sepisujeme žaloby, odvolání, dovolání, ústavní a jiné stížnosti, námitky, vyjádření k nim a ostatní podání nezbytná pro uplatnění / ochranu práv klienta.
 • Jednáme a uzavíráme dohody v souvislosti se vzniklými spory, ať již soudní nebo mimosoudní cestou.
 • Jednáme a uzavíráme dohody s věřiteli a dlužníky, vymáháme pohledávky před zahájením soudního řízení, podáváme žaloby na splnění závazků, zastupujeme v exekučním řízení o vymožení pohledávek.

ÚSCHOVY

 • Realizujeme úschovy kupní ceny nebo dokumentů a sjednáváme bezpečné podmínky jejich vydání druhé smluvní straně.

RODINNÉ PRÁVO, PRÁVO MEZI MANŽELI a ROZVODY

 • Zajišťujeme právní servis v oblasti vztahů mezi manželi, ochrany majetku v SJM  při podnikání. Zastupujeme klienty při rozvodech, sepisujeme předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání SJM, dohody o péči o dítě.
 • Ochraňujeme majetek v SJM před negativními dopady podnikání a odpovědnosti z podnikání.

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Poskytujeme právní servis týkající se zaměstnanecké otázky, plnění pracovněprávních povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pracovních řádů aj. interních předpisů zaměstnavatele.

DĚDICTVÍ

 • Poskytujeme právní servis a poradenství v oblasti vztahů mezi dědici.
 • Řešíme budoucí vypořádání dědiců již za života zůstavitele.

PRÁVO CESTOVNÍHO RUCHU

 • Poskytujeme kompletní právní servis ve všech záležitostech cestovních kanceláří a cestovních agentur, včetně jejich zastupování před soudy, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými, finančními a jinými orgány veřejné správy.
 • Hájíme rovněž zájmy a práva spotřebitelů při uplatnění jejich nároků na náhradu vzniklé újmy, včetně újmy z vad zájezdu a nároku na náhradu újmy z narušení dovolené.

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Zastupujeme ve správním, přestupkovém a soudním řízení před všemi stupni správních soudů, vyřizujeme podání týkající se řízení před živnostenským, stavebním a jiným úřadem, katastrem nemovitostí a ostatními správními orgány.
 • Poskytujeme právní podporu při kontrolách ze strany České obchodní inspekce, Úřadu inspekce práce nebo Úřadu na ochranu osobních údajů, či jiných stáních úřadů.
 • Poskytujeme právní pomoc při obraně proti žalobám nebo proti pokutám a jiným sankcím ze strany orgánů veřejné správy.
 • Poskytujeme kompletní právní poradenství orgánům územních samosprávných celků anebo orgánům státní správy.

POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ a DOMÁCÍHO NÁSILÍ

 • Poskytujeme právní pomoc obětem trestných činů a zastupujeme je v trestním řízení popř. v následném civilním řízení.
 • Konzultace s obětmi trestných činů týkající se poškození jejich práv trestným činem jsou zdarma.
 • Poskytujeme také právní a jinou pomoc obětem domácího násilí včetně opatření vedoucího k zabránění další újmě poškozených osob.

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ DLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ

 • Vedle on-line kurzů zdarma zaměřených na právní pomoc pro podnikatele můžeme pro naše klienty připravit školení z různých oblastí práva. Školení mohou být čistě teoretická nebo mohou být doplněná o praktické zkušenosti v daném odvětví. Kurzy připravujeme na míru a v rozsahu podle potřeby klientů.
 • Kurzy jsou zaměřené na rozšiřování a prohlubování právního povědomí v dané oblasti a jsou doplňovány praktickými případy z naší praxe.
 • Školení mohou být poskytována zaměstnancům firem i jejich vedením ve formě interaktivní osobní návštěvy, on-line nebo zasíláním zpráv.

***