english version
deutsch

Informace o zpracování osobních údajů Klienta

(GDPR)

Správcem osobních údajů je :

 • Jan Kološ, advokát, ev. č. 16383, IČO 041 92 575, GSM: +420 734 735 698, e-mail: jan.kolos@jm-legal.cz, ID DS: n556un9, a 
 • Michal Švec, advokát, ev. č. 16645, IČO 045 08 769, GSM: +420 608 447 475, e-mail: michal.svec@jm-legal.cz, ID DS: 9e5bics
  působící společně ve sdružení společné advokátní kanceláře JM-Legal, advokátní kancelář se sídlem Doudova 258/3, 147 00 Praha 4 – Podolí, 

(dále společně také jen „JM-Legal“ nebo také jen „správce„).

 

Právní předpisy řídící zpracování osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Zpracování osobních údajů bude probíhat dle zásad stanovených platnými právními předpisy, zejména dle čl. 5, 6, 25 a 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dále pak podle zák.č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a podle zák.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) (§ 7 Obchodní sdělení).
 • Správce přijal náležitá technická a jiná opatření k zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů.

JM-Legal shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

 • základní identifikační údaje a kontaktní údaje svých klientů, tj. především jméno, příjmení, dat.nar. / r.č.,  akadem. titul, IČO, DIČ, telefon a korespondenční adresa pro listovní poštu (domovní) a pro elektronickou (e-mail), číslo občanského průkazu/pasu či obdobného průkazu totožnosti, v případě zástupců/zmocněnců subjektu údajů stejné údaje viz. výše uvedené, bankovní spojení a platební informace včetně údajů o finančních závazcích kupujících a informací plynoucích z úvěrových a obdobných smluv uzavřených s financujícími bankami za účelem úvěrování koupě nemovitostí, předmět koupě a podmínky převodu nemovitosti, podílů v s.r.o., akcií v a.s.,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností; údaje o preferencích v rámci řečení jednotlivých otázek týkající se vyřizování Vašich záležitostí.

JM-Legal nezpracovává osobní údaje:

 • dětí mladších 13 let, pokud k tomu nemá souhlas jejich zákonných zástupců či pokud to nevyžadují oprávněné zájmy dětí mladších 13 let.

K jakým účelům JM-Legal osobní údaje využívá a zpracovává?

 • JM-Legal zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti; se souhlasem klientů pak za účelem jednání o smlouvě a plnění smlouvy s Vaším advokátem, z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení, pro případ odpovědí na Vaše dotazy nebo nároky, spory vyplývající z vymáhání smluvních a zákonných závazků vzniklých v souvislosti s uzavřenou smlouvou, řešení reklamací s dodavateli, atd.).
  Zabezpečení 

Způsob zabezpečení

 • Osobní údaje jsou zpracovány a využívány v elektronické podobě pomocí zabezpečených a zašifrovaných prostředků výpočetní techniky na elektronickém nosiči dat se záložním systémem a písemně.

Jak dlouho JM-Legal údaje zpracovává?

 • JM-Legal zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu, a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s JM-Legal., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musím osobní údaje JM-Legal poskytnout?

 • Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s JM-Legal dobrovolné.
 • Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření a poskytnutí advokátních služeb, a bez některých údajů nelze některé služby poskytnout vůbec. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nelze poskytnout ani naše advokátní služby Vám.
  Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, telefon a korespondenční adresa pro listovní poštu (domovní) a pro elektronickou (e-mail).

Příjemci osobních údajů
Příjemcům bude správce poskytovat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu; jsou jimi:

 • zaměstnanci a spolupracující advokáti ze strany zástupce správce (při zpracování a přípravě smluvní dokumentace, řešení Vašich otázek či souvisejících kroků, např. při vymáhání závazků),
 • Váš smluvní partner popř. Dlužník / Věřitel nebo orgán veřejné moci, jen v nezbytně nutném rozsahu sloužícím k Vaší identifikaci a identifikaci práv a povinností (vymáhání pohledávek, zastupování v řízení před orgánem veřejné moci),
 • auditoři (zpracování daňových přiznání, auditů a finančních zpráv),

Poučení o Vašich právech
Níže jsou specifikována práva, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená Vaše právo vyžadovat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
  Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování, znamená, že pokud tohoto práva využijete, správce nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále může správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody správce se již nezkoumají.
 • Právo na přenositelnost údajů představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, aby správce Vaše osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na výmaz představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
 2. odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, nebo
 3. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na straně správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce, nebo
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
 1. popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní, ale správce odmítá jejich výmaz a Vy žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo
 3. zpracování osobních údajů již není ze strany správce potřebné, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo
 4. vznesli jste námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Kombinace uplatnění práv. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv právo svůj souhlas odvolat, popř. uplatnit jiné právo od omezení zpracování osobních údajů, přes jejich opravu až po jejich výmaz.

Výjimky z možnosti uplatnit Vaše práv
Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro splnění právní povinnosti správce, jež vyžaduje zpracování osobního údaje podle práva Unie nebo členského státu (ČR), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

Co se děje po omezení zpracování osobních údajů:

 • Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, popř. v důležitém veřejném zájmu.
 • O zrušení omezení zpracování osobních údajů je správce povinen Vás předem informovat.

Jak můžete uplatnit Vaše práva?

 • Vaše práva uvedená výše můžete u správce uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy správce uvedené níže. Práva můžete rovněž uplatnit prostřednictvím datové schránky správce nebo v papírové podobě dopisem zaslaným na domovní adresu kanceláře / sídla správce.
 • Kontaktní údaje správce jsou uvedeny shora u identifikace správce osobních údajů nebo zde https://jm-legal.cz/kontakty/
   

Kontaktní údaje orgánu veřejné moci vykonávající dozor nad zpracováním osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
email: posta@uoou.cz
web: https://www.uoou.cz.