PRAVIDLA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

OBECNÁ KOMUNIKACE S KLIENTY

 • Všechny naše klienty informujeme dopředu o jejich předpokládaných právech a dalších krocích a poskytujeme jim také mimoprávní informace, které pomohou klientovi rozhodnout se v jeho záležitosti.
 • Klienty informujeme o očekávaných rizicích a nákladech na řešení jejich záležitostí.
  Pravidla uvedená níže dodržujeme standardně u všech našich klientů bez ohledu na velikost kauzy.

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 • Advokát klientovi poskytuje pouze právní služby. Právní služby nezahrnují posouzení daňových dopadů, neboť to je věcí daňového / účetního poradce, ani posouzení obchodních, strategických či technických otázek, které si klient posuzuje sám (viz níže).
 • Advokát klienta vždy informuje o stavu věci a krocích a vždy klientovi předloží vyúčtování služeb a nákladů případně jejich odhad. Jakékoli náklady a také jakékoli odklony od schváleného postupu budou předem projednány a odsouhlaseny klientem.
 • Bližší podrobnosti stanoví případná písemná příkazní smlouva, na základě, které klient uděluje advokátovi pokyny.
 • Advokát se nesmí odchýlit od pokynů klienta, ledaže je to v jeho zájmu a nesnese to odkladu.

CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB a FAKTURACE

 • Cena právních služeb se řídí dohodou s dotčeným advokátem (buďto paušální částkou nebo je stanovena hodinovou sazbou),
 • Fakturace probíhá jednou za měsíc k poslednímu dni měsíce se splatností faktury min 15 dní. V případě potřeby je možné sjednat i jinou splatnost.
 • Jsme plátci DPH, proto k ceně právních služeb bude připočítána DPH ve výši 21%.
 • Pokud Klient nebude souhlasit se smluvní odměnou, potom berte prosím, na vědomí, že advokát může využít vyhl. Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) (§ 6 – 14).
  Časový odhad strávený prací je orientační a zahrnuje průměrný čas strávený v jiných podobných kauzách počínaje přípravou dokumentu v první pracovní verzi určené ke konzultaci, přes diskuze a vyjednávání se zájemcem a jeho právníky až k samotnému podpisu dokumentu. Některé časové odhady ale není možné poskytnout ani orientačně, protože například u řízení před úřady a soudy není možné dopředu odhadnout, co vše se může v rámci řízení před soudem nebo úřadem odehrát. Totéž platí při vyjednávání s protistranou nebo tvorbě jiných právních dokumentů záležejících na vyjednávání.
 • Ztrátový čas bude účtován polovinou sjednané hodinové sazby (pokud je sjednána).
 • Ztrátový čas znamená čas strávený advokátem nebo jeho zástupcem na cestách za účelem plnění pokynů klienta nebo za účelem vyřizování záležitostí klienta nebo čekáním na klienta, a to od sídla kanceláře Advokáta na místo setkání nebo na místo plnění úkolů pro klienta a zpět.

NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 • V ceně právních služeb nejsou stanoveny náklady na poskytování právních služeb.Náklady Vám budeme oznamovat předem a necháme si je dopředu vždy schválit. Jedná se např. o poplatky spojené s podáním žaloby, o správní a jiné poplatky za kolky na podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí, poplatky spojené s ověřením podpisů, výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky, daň z nabytí nemovitostí aj. daňové povinnosti, náklady za služby třetích osob jako jsou notáři, účetní a daňoví poradci či auditoři, náklady spojené s odesíláním balíčků Českou poštou s.p. nebo s odesíláním balíčků a expresní listinné zásilky soukromými dopravci (kurýrní služba).O zaplacení těchto nákladů bychom Vás s dovolením vždy požádali předem.
 • Lze očekávat standardní náklady jako např. náklady na zasílání poštovného na zasílání doporučených nebo jiných písemností, telefonní hovory či využití dat. Tyto náklady si hradí každý sám dle tarifů svých mobilních operátorů nebo poskytovatelů poštovních služeb.

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA V PŘÍPADĚ ÚSPĚŠNÉHO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK KLIENTA nebo JEHO ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY SOUD ČI VĚŘITELI

 • Zvláštní odměna v případě úspěšného vymáhání pohledávek Klienta nebo jeho obhajoby se hradí jen, pokud se tak advokát výslovně dohodl se svým Klientem.
 • Pokud soud přizná náhradu nákladů řízení našemu Klientovi a pokud je protistrana skutečně zaplatí, potom se z těchto peněz uhradí (i) Klientem vynaložené a soudem přiznané náklady (zejm. poplatek za řízení či náklady na pořízení důkazů, které jsou hrazeny zpočátku ze strany Klienta, a které má osoba povinná zaplatit dle příslušného rozhodnutí) (i) a teprve poté se advokátovi ze zbytku zaplatí náklady řízení za jeho úkony Advokáta v řízení podle advokátního tarifu, které má osoba povinná zaplatit dle příslušného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu.

ROZHODNUTÍ, ZA KTERÉ SI KLIENT ODPOVÍDÁ SÁM 

 • Za posouzení ani za akceptaci mimoprávních otázek v kauze Klienta Advokát neodpovídá.  
 • Advokát nezajišťuje tzv. „facility management“, tj., kompletní správu záležitosti Klienta zahrnující posouzení a/nebo obstarání i mimoprávních záležitostí. Jedná se např. o rozhodnutí obchodní povahy, rozhodnutí na úrovni strategických či technických kroků a načasování v rámci projektu / řešení záležitosti Klienta, rozhodnutí o akceptaci různých smluvních lhůt a termínů, výši pokut, posouzení schopnosti splácet a plnit závazky Klienta, rozhodnutí o akceptaci kvality a kvantity spolupráce se smluvním partnerem / protistranou Klienta. Posouzení a akceptace těchto parametrů spolupráce se smluvním partnerem je záležitost Klienta. Advokát k nim může, ale nemusí, poskytnout zpětnou vazbu a/nebo svůj úhel pohledu.

PÍSEMNÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 • Naše advokátní kancelář preferuje písemnou smlouvu o poskytování právních služeb. Tuto smlouvu Vám můžeme na požádání zaslat. Bude vždy reflektovat zde uvedené informace a pravidla pro poskytování právních služeb.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 • Smlouva o poskytování právních služeb se uzavírá v ústní formě nebo v písemné (po e-mailu nebo v listinné podobě); písemná podoba má vždy přednost před ústní formou.
 • Dohoda s Advokátem o poskytování jeho služebse uzavírá na dobu neurčitou nebo do vyhotovení dokumentů Advokátem, které si klient objednal a dál služby nevyžadoval.
 • Každá smluvní strana je oprávněna dohodu s Advokátem o poskytování jeho služeb kdykoli písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí dva měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 • E-mailová výpověď se posílá Advokátovi na e-mail uvedený v kontaktech níže, listinná výpověď na adresu sídla advokáta uvedenou tamtéž, dokud Advokát nenahlásí klientovi jinou adresu v ČR.
 • Výpověď je Advokát oprávněn pro ověření požadovat ještě v písemné podobě s vlastnoručním podpisem klienta. 
 • Ve výpověďní lhůtě Advokát poskytuje jen takové služby, které mu klient předem schválil (buď před výpovědí nebo po ní). V takovém případě (vč. odstoupení od smlouvy) se hradí služby advokáta, s jejichž plněním se již započalo a/nebo je klient schválil. Neschválené služby advokáta se hradí, jen pokud jsou nezbytné, aby zabránily škodě ve věci klienta, a nesnesou odkladu. Tyto nezbytné služby je advokát povinen klientovi poskytovat ještě 15 dní od ukončení smlouvy o poskytování právních služeb; vyfaktuorvány budou po jejich poskytnutí.
 • Při ukončení poskytování právní pomoci advokát vyfakturuje poskytnuté a doposud nevyfakturované služby a předá klientovi nezbytnou zprávu o nejbližších právních krocích, které by měl klient ve své věci učinit, aby mohla jeho záležitost postoupit do dalšího očekávaného kroku.

NÁKLADY NA PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU

 • Není-li shora uvedeno jinak, hradí si každý náklady na komunikaci s advokátem / advokátní kanceláří sám (telefon, pošta, kurýrní služby, využití dat mobilního operátora, fax aj. podle podle smlouvy se svým poskytovatelem služeb).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
(okamžité ukončení smlouvy)

 • Odstoupit od smlouvy / dohody o poskytování právních služeb může klient do 14 dnů od jejího uzavření (tj. do 14 dní akceptace nabídky právních služeb advokáta) s výjimkou již poskytnutých a klientem schválených služeb a/nebo služeb, jejichž poskytování bylo zahájeno dříve se souhlasem klienta.
 • Klient bere na vědomí, souhlasí a požaduje od advokáta zahájení poskytování právních služeb obratem.
  Advokát je podle ustanovení § 20 zákona o advokacii oprávněn ukončit poskytování právních služeb podle této smlouvy s okamžitou účinností:
  (i) dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo nebude-li klient poskytovat potřebnou součinnost,
  (ii) neuhradil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za právní služby podle této smlouvy anebo ocitl-li se v prodlení s jakoukoli platbou dle této smlouvy.
 • Klient i advokát je podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o advokacii oprávněn ukončit poskytování právních služeb s okamžitou účinností, pokud zjistí, že nastala okolnost střetu zájmů, která brání advokátovi v poskytování služeb klientovi.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a JEJICH UPLATNĚNÍ

 • Klient musí bez zbytečného odkladu oznámit na e-mailovou adresu dotčeného advokáta nebo domovní adresu sídla naší advokátní kanceláře vadné poskytnutí služby a práva z reklamace služby, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozví o vadném plnění, nejpozději však do 24 měsíců od poskytnutí dotčené služby; na později uplatněné oznámení či reklamace nebude brán ohled. 
 • Práva vznikající z vadného plnění upravuje zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, jedná se zejména o právo na nové poskytnutí služby zdarma, vrácení peněz, popřípadě o právo na náhradu škody. Reklamace včetně odstranění případné vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se spotřebitelem nedohodne naše kancelář na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás naše kancelář vyrozumí. Klient musí poskytnout k vyřízení reklamace požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnit naší kanceláři přezkoumat reklamovanou službu a předložit k tomu odpovídající dotazy. 
 • Klient odpovídá sám za vadné poskytnutí služby a jeho následky, pokud závadu sám zapříčinil špatným nebo jinak nesprávným či neúplným poskytnutím informací, popř. jejich zatajením, nebo pokud má závada příčinu v okolnostech, které Advokát nemohl ovlivnit.

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V OBLASTI SPORŮ MEZI ADVOKÁTEM a KLIENTEM

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line mi ukládá povinnost Vás informovat o možnosti mimosoudního řešení případného sporu. V případě, že by došlo mezi námi ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tím je Česká advokátní komora, IČO: 66000777, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky a další kontakty na cak.cz. Česká advokátní komora také přijímá stížnosti na činnost advokátů a vykonává nad jejich činností v tomto směru dohled. Můžete také využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.