english version
deutsch

Poskytujeme kompletní právní služby s mnohaletou zkušeností.

Díky bohatým zkušenostem v rámci podpory podnikání a jiných oblastí práva dokážeme

expresně poskytnout precizní právní pomoc v celém spektru Vašich záležitostí.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • plná podpora podnikání a provozu podniků
 • obchodní dohody
 • strategická rozhodnutí

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • veškeré korporátní záležitosti
 • založení, řízení, ukončení činnosti korporací, valné hromady a změny v korporátu

OBČANSKÉ PRÁVO

 • veškeré otázky týkající se občanského práva
 • smlouvy
 • ochrana osobnosti, odškodnění,
  vlastická práva

NEMOVITOSTI

 • kompletní právní servis při nakládání s nemovitostmi
 • výstavba a development
 • prodej, rezervace, darování
 • věcná břemena

INVESTICE & AKVIZICE

FÚZE

 • investiční smlouvy
 • přeměny společností, sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení
 • převody celého jmění na společníka

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v průběhu trestního řízení
 • zastupování obětí trestných činů

INSOLVENCE

ODDLUŽENÍ

 • předlužení
 • restrukturalizace 
 • oddlužení
 • zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

MEDIACE

 • rychlé a efektivní řešení mimosoudních sporů
 • řešení sporů za pomoci zapsaného mediátora

PRACOVNÍ PRÁVO

 • pracovní či manažerské smlouvy
 • spory z pracovních vztahů
 • ukončení pracovního poměru a odstupné
 • šikana a diskriminace
 • vztahy nadřízený, podřízený
 • pracovní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • nakládání a využití OÚ
 • kontroly ze strany úřadu

DĚDICTVÍ

 • závěti, darování a odkazy
 • vztahy mezi dědici
 • pohledávky v dědictví
 • vydědění

PRÁVO CESTOVNÍHO RUCHU

 • provoz cestovních kanceláří a cestovních agentur
 • vzhaty se zákazníky
 • reklamace a nároky

RODINNÉ PRÁVO

 • společné jmění manželů aj. majetkové vztahy a jejich vypořádání
 • výživné na děti a na manželku
 • otcovství

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 • licence
 • ochranné známy
 • nelegální sdílení na webu
 • právo IT

OCHRANA SPOTŘEBITELE

 • reklamace zboží a služeb
 • smlouvy uzavírané na dálku (e-shopy)
 • smluvní podmínky

FACILITY MANAGMENT

&

COMPLIANCE SERVIS

 • kompletní správa Vašich záležitostí

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

 • zhodnocení projektů a nemovitostí / dražby
 • specializovaná právní odvětví
 • znalci a znalecké ústavy
 • daňové a účetní poradenství
 • notáři a exekutoři

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • administrace zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek
 • dodatky a změny již uzavřených smluv
 • řešení krizových situací souvisejících s veřejnými zakázkami

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ŽALOBY a EXEKUCE

 

 • analýza rizik
 • mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek
 • zastupování během exekuce
 • vyloučení věcí z exekuce

BUSSINESS DEVELOPMENT

 • spolupracujeme s významnými českými investory
 • disponujeme celým portfoliem investičních projektů a příležitostí